Moto Flota - Ekspert w zarządzaniu flotą samochodową

Ekspert w zarządzaniu flotą samochodową

Polityka Prywatności formularza zgłaszania szkód

Informacja administratora danych osobowych dla zgłaszających zdarzenie ubezpieczeniowe, ich pełnomocników oraz uczestników zdarzenia

Administratorem Danych Osobowych jest Moto Flota spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie, ul. Niedźwiedziniec 10, 41-506 Chorzów (KRS: 000014486).

Administrator może przetwarzać dane osobowe zgłaszającego zdarzenie, jego pełnomocnika oraz osób uczestniczących w zdarzeniu, wskazanych przez zgłaszającego zdarzenie lub jego pełnomocnika.

Dane podane w związku z zaistniałą szkodą, w ramach niniejszego formularza zgłoszenia szkody w pojeździe z ubezpieczenia OC, będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zdarzenia ubezpieczeniowego, w szczególności w celu:
przekazania ubezpieczycielowi zgłoszenia o wypłatę odszkodowania,
dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami związanymi z umową ubezpieczenia.

Podanie danych osobowych jest konieczne do:

  • rozpatrzenia roszczenia przez ubezpieczyciela,
  • ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej.

Przetwarzanie danych osobowych podanych w celu j.w. jest wymagane do realizacji zdarzenia ubezpieczeniowego.
Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 b) i 1 d) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Przetwarzanie danych dokonywane jest w sposób automatyczny.

W przypadku pozyskania danych osobowych od osoby innej aniżeli osoba, której dane dotyczą, Administrator Danych Osobowych podaje osobie której dane dotyczą następujące informacje:

  • swoją tożsamość i dane kontaktowe,
  • źródło pochodzenia danych osobowych,
  • cele przetwarzania, do których mają posłużyć dane osobowe oraz podstawę prawną przetwarzania,
  • kategorie odnośnych danych osobowych,
  • informacje o odbiorcach danych osobowych.

Pozyskane dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa i w terminach z tych przepisów wynikających.

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W przypadku gdy zgłoszenie danych osobowych zostało dokonane przez pełnomocnika, pełnomocnik jest zobowiązany przekazać treść niniejszej informacji swojemu mocodawcy.